కాక nasıl telaffuz edilir

కాక için kategori ekle

కాక şurada telaffuz edilmeyi bekliyor:
  • కాక için telaffuz kaydedin కాక [te] కాక nasıl okunur biliyor musunuz?

Rastgele kelime: manchilakshmiఇల్లుఈగఉడుత