కసిం nasıl telaffuz edilir

కసిం şurada telaffuz edilmeyi bekliyor:
  • కసిం için telaffuz kaydedin కసిం [te] కసిం nasıl okunur biliyor musunuz?

Rastgele kelime: పిల్లికంగారుఖడ్గమృగంగేదెగొర్రె