Kategori:

吴语中kau和ghau两种读音和广韵一样,分别对

吴语中kau和ghau两种读音和广韵一样,分别对 telaffuzlarını takip edin

  • 校 telaffuz [ja]