ខ្ពស់ telaffuzu: ខ្ពស់ Khmerce dilinde nasıl okunur

Kelime: ខ្ពស់

Eklendi: 01/09/2012 207 kere dinlenildi
kategori(ler): ខ្ពស់ için kategori ekle

Telaffuz dili Khmerce [km]

"Daha iyisini yaparım" veya "şivem farklı" diyorsanız ខ្ពស់ için bir Khmerce telaffuz da siz ekleyin

Harita üzerinde diller ve şiveler

Tatmin olmadınız mı?

· Bir tane daha telaffuz talep edin

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.

Arkadaşlarınıza ខ្ពស់ nasıl okunuyormuş gösterin:

e-posta