ខ្ញុំ telaffuzu: ខ្ញុំ Khmerce dilinde nasıl okunur

Kelime: ខ្ញុំ

Eklendi: 02/09/2012 146 kere dinlenildi
kategori(ler): ខ្ញុំ için kategori ekle

Telaffuz dili Khmerce [km]

"Daha iyisini yaparım" veya "şivem farklı" diyorsanız ខ្ញុំ için bir Khmerce telaffuz da siz ekleyin

Harita üzerinde diller ve şiveler

Tatmin olmadınız mı?

· Bir tane daha telaffuz talep edin

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.

Arkadaşlarınıza ខ្ញុំ nasıl okunuyormuş gösterin:

e-posta