ខ្ញុំបាទ nasıl telaffuz edilir

kategori(ler):

Harita üzerinde diller ve şiveler

Rastgele kelime: យើងឆ្អិនលក់ខ្ញុំខ្ញុំបាទ

Related words: ក្រមារខែ្មរខ្ញុំខ្ញុំក្រឡេកមើលខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ខ្ពស់ខ្លួនឯងឃុំរលាំងចក