ആന nasıl telaffuz edilir

kategori(ler):

Harita üzerinde diller ve şiveler

Rastgele kelime: Anesh (അനീഷ്)Jalam (ജലം)Katham (കാതം)Undakkan (ഉണ്ടാക്കാന്‍)Elamkunnapuzha (ഇളംകുന്നപ്പുഴ)