ઋ nasıl telaffuz edilir

Harita üzerinde diller ve şiveler

Rastgele kelime: સુડતાલિસGujartiઉ ગુજરાતી નથી બોલતોઉ ગુજરાતી નથી બોલતીપાણી